အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး

Posted: June 22, 2010 in ဇြန္ (၅)၊ ၂၀၁၀ ေဆြးေႏြးပြဲ

ေဆြးေႏြးပြဲ သဘာပတိ၏ အဖြင့္အမွာစကား

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ရဲေဘာ္၊ ရဲမယ္အားလုံးကုိ အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ပထမဦး “အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး” ေခါင္းစဥ္အား ေဆြးေႏြးရန္ စဥ္းစားခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ အခါမွ် ေဆြးေႏြးခြင့္ မႀကံဳေသးပါ။ ယခုအပတ္ သည္ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ရဲမယ္ဦးေရ တုိးတက္မ်ားျပားလာျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပုိမုိပါ၀င္လာျခင္း ျပယုဒ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဂုဏ္ယူစရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာၾကရာတြင္ ႏုငယ္စဥ္ ကေနဦးအဆင့္၌ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ရန္သူအျဖစ္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းကုိေလ့ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။ သည္ကမၻာႀကီးတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားဟူ၍ (၂) မ်ဳိးတည္းသာရွိရာ သည္ (၂) မ်ဳိး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ႏွင့္ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံႏုိင္ေရးသည္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ယေန႔ အခ်ိန္ကာလတြင္ ႏုိင္ငံတကာအေနျဖင့္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ တန္းတူေရးကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ အားေပးေနေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။ သည္ကာလမ်ားတြင္ အတုိက္အခံမ်ား ေရးဆြဲထားေသာ အနာဂတ္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးရာမ်ား၌ ပါ၀င္ႏုိင္မႈကုိ (၃၀) ရာခုိင္ႏႈန္း ကုိတာစနစ္ျဖင့္ ထည့္သြင္းထားသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူအခြင့္အလွမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အေျခခံ အခင္းအက်င္းမ်ားလည္း ဖန္တီးေပးထားရန္ လုိအပ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ သုိ႔မွသာ ထုိအေျခအေနမွတဆင့္ တျဖည္းျဖည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပုိမုိပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလွမ္း မ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

သုိက္ထြန္း

==============================================

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိဘမ်ားႏွင့္ လင္ေယာကၤ်ားမ်ားကိုအားကိုးၿပီး ေနထိုင္စားေသာက္အသက္ရွင္ရန္၊ မ်ဳိးပြားရန္၊ အိမ္မူကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္သာျဖစ္ၿပီး ႏွိင္ငံေရးပိုင္းတြင္ပါဝင္ပတ္သက္မူပရွိေစရန္ (၁၉) ရာစုမတိုင္ခင္က လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ ခြဲျခားထားခဲ႔ၾကပါ။ ဆယ့္ကိုးရာစုေႏွာင္းပိုင္း ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမူမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရး၌ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ရွိလာခဲ႔ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ ပိုေကာင္းတယ္ဟု ထင္ပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင္းဆိုေသာ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္သူ မည္သည့္ ေနရာတြင္ မလုပ္ရ မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ပိုင္းျခား ကန္႔သန္႔ထားလွ်င္ ၎အလုပ္သည္ ေအာင္ျမင္ လ်င္ျမန္စြာ ၿပီးစီးမည္မဟုတ္ပါ။ ၎နည္းတူ ႏွိင္ငံေရးလုပ္ရာတြင္ မိန္းမက အားနည္းသည္ မလုပ္ရ ေယာက်ာၤးမ်ားက လုပ္ရမည္ဟု ပိုင္းျခားထားလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးသည္လည္း လ်င္ျမန္စြာ ၿပီးစီးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ေက်ာ္မုိး

==============================================

ကမၻာေပၚရွိလူသားတို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင္ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ရပ္တည္းသာရွိၾကသည္ကို လူတိုင္း အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးဆိုၿပီး အခြင့္အေရး သစ္မ်ားသဖြယ္ ေတာင္းဆို ေနရပါ သနည္း? မွန္ပါသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရး မရဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနခဲ့ရသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီကတည္းက အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အမ်ဳိးသား အတူတကြလက္တြဲေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔ အခ်ိန္အထိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားနဲ႔ တန္းတူ အခြင့္အေရးမရဘဲ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ အာရွႏွင့္ အာဖရိကႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဤအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ ရိုးရာ ဓေလ့ ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ားက တားဆီး ဟန္႔တားသလို ျဖစ္ေနျခင္း။ ထို႔အျပင္ ဘာသာေရး အယူအဆ အေတြး အေခၚမ်ားကလည္း တားဆီးပိတ္ပင္သလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင္း ယင္းေဒသတြင္ေနထိုင္းေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ၿပီး ဗဟုသုတစာေပ အေတြးအေခၚမ်ားကို မသိရွိၾက ေလ့လည္း မေလ့လာၾကရေပး ေနထိုင္ေနၾကရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုအျဖစ္မ်ဳိးကို မူဆလင္ဘာသာကို အဓိကထား ကိုးကြယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးစႏိုင္ငံငယ္မ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွာ ဘာသာေရးအယူစြဲမႈႏွင့္ တခ်ိဳ႕အစိုးရမ်ားမွာ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အစိုးမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေနေလရာ ျပည္သ လူထုမွာ ကမၻာႀကီး၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈႏွင့္ မိမိတို႔၏ရသင့္ရထိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို မသိရွိၾကေပး ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ စာေပ မတတ္ၾကေသာေၾကာင္း မသိၾကေပ။ ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကို စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမွာ ဂ်ာမနီျဖစ္သည္။ ဂ်ာမန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူမဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ေတာင္ဆိုခဲ့ၾကရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီး တြင္အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္နဲ႔ ေတာင္းဆုိလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင္း၎၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြမ္းစြမ္းတမံႀကိဳးစား မႈမ်ားေၾကာင္း၎ ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ဳိးသမီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ သမၼတ မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပါလီမန္အမတ္မ်ား စသည့္ျဖင့္ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အိႏၵိယဝန္းႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူ ဟတ္တရာဂၢႏၵီ၊ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ အာရိုယို၊ အင္ဒိုးနီးရွားတြင္ မယ္ဂါဝတီ၊ သီရိလၤကာ ႏိုင္ငံတြင္ ကုမရတြန္ဂါ၊ ပါကိစၥတန္ ႏိုင္ငံတြင္ ဘာေနဇာဘူတို၊ ထို႔အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရု္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၾကသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခါလီဒါဇီယာ ႏွင့္ ရိတွ ္ခါဆီနာ တို႔ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ (၂၀) ရာစုႏွင့္ (၂၁) ရာစုကုိေရာက္မွ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သူရဲေကာင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္သာ မဟုတ္ေပ၊ ေရွးယခင္ကပင္ ရွိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ အဂၤလန္တြင္ အယ္လီဇဘတ္ဘုရင္မႀကီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္သင္ခဲ့ဖူးေသာ ရွင္ေစာဘု တို႔သည္ သမိုင္းတြင္အထင္ အရွာေဖာ္ျပေနေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ မနီလာသိန္း တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးသမီးသူရဲေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္လည္း အၿမဲတမ္းႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲလုံလ ဝီရိယတို႔ျဖင့္ တမ္းစြမ္းသမွ် ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါက တစ္ေန႔ေန႔တြင္ အထက္ပါ သူရဲေကာင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားကဲ့သို႔တုိင္းျပည္ကို ေရွ႕တန္းမွာ ဦးေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲမေသြပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၀င္းကုိ

==============================================

အမ်ိဳးသမီး အေၾကာင္းကိုေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ ေျပာဆိုရမည္သာျဖစ္သည္။ သီးသန္႕ ေျပာၾကား၍ ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကမၻာေပၚတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသာ ဟူ၍ ( ၂) မ်ိဳးသာရွိသည္။ ယင္းအေပၚတြင္ မူတည္၍သာ လိင္တူ ခ်စ္သူဟု ယခုေခတ္ေခၚေဝၚေသာ ( gay and lesbian ) အစရွိသည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚျခင္းကြဲျပားသြားျခင္းသာျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရမည္ဆိုလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ေဗဒ အရသာလွ်င္ ကြဲျပားမႈ ရွိသည္။ တျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အားလံုး အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ၎အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေရွးေခတ္ ကမၻာဦးေက်ာက္ေခတ္မွ စ၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ခြဲျခားမႈမ်ားရွိေနခဲ့ေပသည္။ ဥပမာ- အမ်ိဳးသားမ်ား အစာရွာေဖြ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ဂူမ်ားထဲတြင္သာ ပိတ္၍ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ေခတ္မ်ားလည္းရွိခဲ့ေပသည္။ ထိုမွ တဆင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေျပာင္းလဲေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွာ ေပ်ာက္ပ်က္ မသြားခဲ့ေခ်။ ပထမကမၻာစစ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္မ်ား စသည့္ စစ္မ်ားျဖစ္ပြားရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ စစ္ေဘးဒဏ္ကို ခံခဲ့ၾကရသည္။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအရ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အိမ္တြင္း၌သာေနရသည္။ ထမင္းခ်က္၊ ကေလးထိမ္းစေသာ အိမ္တြင္းမႈ အလုပ္မ်ားကို သာလုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ လူမႈေရးရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ကိုေတာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ မရခဲ့ၾကရွာေပ။ ဖိႏွိပ္မႈကို အစဥ္လာ ခံရခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ၾကေရေပသည္။ ဥပမာေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ – ငါးမန္းမ်ားမွာ သူ႕ထက္ေသးငယ္ေသာ ငါးငယ္မ်ားကို စားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးမွ ငါးမန္းႀကီးတစ္ေကာင္ႏွင့္ ငါးငယ္မ်ားကို ႀကီးမားေသာ မွန္ေရကန္တစ္ခုတြင္ ထည့္ထားလိုက္သည္။ ထိုအခါ ငါးမန္းမွာ ထံုးစံအတိုင္းငါးငယ္မ်ားကို စားေသာက္ေလေတာ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ သိပၸံပညာရွင္မွ ၎ငါးကန္တြင္ အလယ္မွ မွန္တစ္ခ်ပ္ျဖင့္ ျခားထားလိုက္ကာ ငါးငယ္မ်ားကိုတစ္ဖက္ ငါးမန္းအားတစ္ဖက္ ထားထားလိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ ငါးမ်ားကို စားရန္လာေသာ ငါးမန္းမွာ မွန္ရွိေနသည္ကိုမသိဘဲ ငါးမ်ားကို လိုက္စားေလရာ မမိဘဲ မွန္ေဘာင္ႏွင့္သာ ထိမိေလေတာ့သည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထိဖန္မ်ားလာေသာအခါ ငါးမန္းမွာ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိေလေတာ့ သည္။ ထိုအခ်ိန္ ျခားထားေသာ မွန္အား ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီး ငါးငယ္မ်ားကိုပါ ငါးမန္းႏွင့္အတူတူ ထားလိုက္ေသာ္လည္း ငါးမန္းမွာ ငါးငယ္မ်ားအား စားေသာက္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ သူ႕အေတြးထဲတြင္ ထိုငါးငယ္မ်ားအား စားလွ်င္ သူအထိနာသည္ဟူေသာ အေတြးဝင္ေရာက္ သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း မိမိတို႕လုပ္လွ်င္ မိဘ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အစရိေွ သာ ယဥ္ေက်းမႈ စဥ္လာမ်ား၏ ဖိႏိွပ္မႈမ်ားကို မေက်ာ္လြား ဝံ့ၾကေပ။ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာမ်ား၌လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ခြငရ့္ ရိွမႈမွာ အလြန္ပင္ နည္းၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႕ျဖစ္ရမႈမွာ အစဥ္ဆက္ဆက္အားျဖင့္ gender (လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚအေျခခံ၍ ခြဲျခားမႈမ်ား) ၏ အယူဆေၾကာင့္မ်ား ဆိုလွ်င္လည္း မမွားႏိုင္ပါ။
ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာပိုင္းတြင္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတို႕တြင္ ေနရာေပးမႈမွာ အလြန္ပင္ နည္းပါးသည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ဖိႏိွပ္ကန္႕သတ္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိ ရေပသည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးအာဏာျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပမာ – သမၼတ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္သူသည္ စစ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ စစ္ေရးတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရွိဘဲႏွင့္ ထိုအခ်က္ကို ထည့္သြင္းထားျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရေစရန္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏငို ္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈကိုခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားျခင္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ဖက္၌ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါကဲ့သို႕ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ သဘာဝ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အားနည္းသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အစရွိသည္တို႕တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားတန္းတူ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း မ်ားစြာရိွၾကေပသည္။ ေရွးယခင္ အဆက္ဆက္ကလည္း အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္းမ်ားစြာရိွခဲ့ၾကေပသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လူသားအားလံုး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လူသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူ႕အခြင့္ေရး ေၾကျငာစာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ (UDHR) ကို ပထမဆံုး စတင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာသူမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ အေမရိကန္သမတေတာ္ “အယ္လီ နာရုစ္ ဇဘက္” ပင္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာ့သမိုင္း တြင္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အမ်ိဳးသမီး ဘုရင္မ်ား၊ သူရဲေကာင္းမ်ားကို မ်ားစြာေတြ႕ရရိွ ေပသည္။

အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္မည္၊ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရမည္ဆုိလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေပသည္။ ရခိုင္သမိုင္းကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ေဒၚၾကာဦးျဖဴတို႕ကဲ့သို႕ အမ်ိဳးသမီး သူရဲေကာင္းမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိခဲ့ေပသည္။ ယခုေခတ္အေျခအေနတြင္ကား အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေရွးယခင္ကထက္ ပိုမို၍ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား ပိုလာခဲ့ေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးထု အားလံုးအတြက္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ျခင္းမွ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အခြင့္ေရးမ်ားကိုပင္ တိုက္ယူလာသည့္အဆင့္ထိေရာက္ရွိလာၾကေပသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈမွာ ယခင္ကထက္ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ သို႕ေသာ္ ခြဲျခားမႈစနစ္ တစ္ခုလံုး ေျပာင္းလဲ သြားသည္ကိုေတာ့မေတြ႕ရွိရေသးေပ။ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားမွာ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္မွာ ထူးခြ်န္ေသာ အမ်ိဳးသမီး လူတန္းစာ းတခ်ိဳ႕သာလွ်င္ ထိုကဲ့သို႕အခြင့္ေရးကို ရရွိၾကၿပီးအမ်ိဳးသမီးထုအမ်ားစုမွာ ခြဲျခားခံေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္မွာ အမ်ိဳးသားအေရအတြက္ထက္မ်ာျပားေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳး သမီးပါဝင္မႈမွာ အလြန္ပင္ေလ်ာနည္းေနေပသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုေသာေနရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ ၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မရွိလွ်င္လည္း ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ အလြန္ပင္ ေလ်ာ့နည္း ေႏွာင္းေႏွးသြားႏိုင္ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးသည္လည္း အေရးပါေသာ အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္၊ (ဤေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းအားျမွင့္တင္ေရးဆုိသည္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍ အခြင့္ေရးေပးရမည္ကို ဆိုလိုသည္ မဟုတ္။ ကိုတာစနစ္ ကိုက်င့္သံုးရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ယာယီ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ကိုသာဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။)

ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးရာမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ယံုၾကည္မႈ ( belief)၊ ေလးစားမႈ (respect)၊ ကာကြယ္ေပးမႈ (protect)၊ ျမႇင့္တင္ေပးမႈ (promote)၊ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ (fulfill) တို႕ကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ လက္တြဲေခၚယူမႈမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအေန ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း မိမိတို႕၏ အရည္ခ်င္းကို ျမင့္တက္လာေစရန္၊ ႀကိဳးစားရန္လိုအပ္ေပသည္။ သို႕မွသာ အေရးႀကီးေသာႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတန္းတူ လက္တြဲ၍ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သႏၱာ

==============================================

(၂၁) ရာစုမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ တကမၻာ့လံုးမွာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ အသံေတြ ထြင္ေနပါတယ္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာလည္း က်ားမတန္းတူညီမွ်မွႈ အခြင့္ အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားပ်ံ ့ႏွံေနပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ ဆိုတာ ရိုးရာ အစဥ္လာ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကို စိန္ေခၚမူတရပ္အေနႏွင့္ ျမင္လာၾကပါတယ္။ ကနဦးအစ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တ ို ့ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေယာက္်ားေတြကို ဦးစားပီးၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ေရြေင-ြ ပစၥည္း၊ ဥစၥာေတြ ဆင္ေပး တာရိွပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ မိဘေတြဆီက ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ရရိွၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အလုပ္ လုပ္လု ိ့ရတဲ့ ေငြေတြကို သူတို႕ စိတ္ႀကိဳတ္ သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ ရရွိပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ကြဲေသာအခါ အိမ္ေထာင္ဦးစီးလုပ္တဲ့သူက သားသမီးေတြကို ပစၥည္းေတြ ေျမယာ ေတြကို တ၀တ္ခြဲေ၀ေပးၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာထံုးတမ္းစဥ္လာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ ရခိုိင္မွာဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို လြတ္ လပ္စြာသြားလာခြင့္ ေပးထားပါတယ္ ဘုရားပုထုိး ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္တဲ့ရက္ရြာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမွာ လည္း ပါ၀င္မႈေတြရရိွပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ဥပဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြမွ  ထိပ္ပိုင္းမွာ မပါေပမယ့ ္အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ ့အစည္းအတြင္းမွာ ပါ၀င္ခြင့္ ေတြရရွိၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့ အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္ေတြမွာ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ တမ်ဳိး၊ ဥပဒေၾကာင္းအရတမ်ဳိး၊ ဘာသာေရးအရတမ်ဳိး၊ လူမႈသဘ၀အေျခအေနမွာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြကို ဖိႏွိပ္ထားတာေတြရွိပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယေတြမွာ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရအမ်ဳိးသမီးေတြကို ဖိႏွိပ္မႈေတြရွိပါတယ္။ အေနာက္ ဥေရာပႏငို ္ငံေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အခြင့္ အလမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈေတြကို ေပးမထားပါ။ ဒီလုိအခြင့္ အေရးေပးမထားမႈေၾကာင္း (၁၇) ရာစုေနာက္ပိုင္းနဲ ့(၁၈) ရာစုေနာက္ပုိင္းေတြမွာ လူမႈနယ္ပယ္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ေတြမွာ အေတြးအခၚသစ္တရပ္အေနႏွင့္ စတင္ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (၁၉) ရာစုမွာ ဥေရာပေတာ္လွန္ေရးေတြ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အခ်ိန္အထိ ထင္သာျမင္သာ မရိွခဲ့ပါဘူး။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပထမဆံုး လႈပ္ရွားခဲ့သူျဖစ္ေသာ ျဗိတိသွ်စာေရးဆရာမနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး၀ါဒီ ေမရီလက္စ္တို႕ေရးတဲ့ စာအုပ္ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုမႈေတြပါ၀င္ခဲ ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေပးေရးကို တင္ျပတထားပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးဆိုတာ အိမ္မႈလုပ္ရမယ္ အမ်ဳိးသားေတြကေတာ့ ျပင္ပလူမႈဆက္ဆံေရးေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေတြမွာပါ၀င္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြရွိပါတယ္။ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္ အလမ္းႏွင့္ လွဳပ္ရွားမႈေတြဟာ (၁၈၃၀) နဲ႔ (၁၈၄၀) ကာလေတြဟာ လူမႈစနစ္ ေျပာင္းလဲေရး ကာလေတြျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေမးေပးခြင့္ အတြက္ေတာင္းဆုိလာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ လက္ထပ္ျပီးေသာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိခဲ ့ပါဘူး။ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ဖိႏွိပ္မႈေတြရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေနအထားမွာဆုိရင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးပါလီမန္အမတ္တဦးက ဥပဒျပဳေရးဆိုင္ရာမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို (ဆာရီ) ၿခံဳခြင့္ ဥပဒကို ပယ္ဖ်က္ခြင့္ကို အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ တိုက္ပြဲ၀ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ေအာင္ျမင္မူေတြ ရရိွခဲ့ပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈသမိုငး္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တိုးတက္ေသာအေတြးအခၚရိွေသာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေခတ္စနစ္နဲ႕ အနာဂတ္ကို ရွဳျမင္သုံးသပ္ႏုငိ ္မယ္ တိုးတက္ေသာ အျမင္ရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြေခတ္နဲ႕ အညီလိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ တိုးတက္ာလူအဖြဲ ့အစည္းေတြကို တရားမွ်တမႈ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းမႈ ညီညြတ္ေသြးစည္းမႈနဲ႕ တန္းတူညီညြတ္မႈအပၚမွာ အေျခခံမယ္။ (၂၁) ရာစု ျမန္မာ့ လူေဘာ္သစ္ၾကီးက အမ်ဳိးသမီးေတြကို ႏုိင္ငံေရးလုပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အၿမဲတမ္းေစာင့္ႀကိဳလ်က္ရွိပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္။

စံမင္း

==============================================

အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ ႏိုင္ငံေရးကို အေျခခံၿပီးေဆြးေႏြးရလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အၿမဲတမ္း အိမ္တြင္းအလုပ္လုပ္၍ အခ်ိန္ကုန္ ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ (gender box) ထဲ့မွာ အၿမဲတမ္း အထည့္ခံထားရ၍ ႏိုင္ငံေရး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈပို၍ နည္းပါလာရ၏။အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္၌ ကလည္း အိမ္းတြင္းမႈ ကိစၥမ်ားလုပ္ရန္သာ ခံယူထားၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ နိမ့္က်ၾက၏။ အမ်ားအားျဖင့္ စစ္ျဖစ္ေသာ ေဒသမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ စစ္ေဘးဒဏ္ကို ပုမိ ို ခံစားၾကရေလသည္။ ဟိုးအယင္ ဖဆပလ ေခတ္ကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ေတာ္လွန္ေရး ႏိုင္ငံေရး၌ပါ၀င္လႈပ္ရွားရသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ယခုလည္း ၀ တိုင္းရင္းသားမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေတာ္လွန္ေရးတြင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပ၀ြဲ င္လ်က္ရိွပါသည္။ ရခိုင္တြင္လည္း ဟိုးအရင္က ေဒၚျမစိန္လည္း ႏုိင္ငံေရးထဲ၌ အမ်ားႀကီးပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာအျဖစ္ အတင္ခံျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ယခု (၈၈) ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာပါ၀င္လာသည္ကိုေတြရသည္။ ရခိုင္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားမွလည္း ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းတို႔ လႈပ္ရွားေနပါသည္။ တခါတရံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္  ကားအျငင္းအခုံလုပ္ရတတ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးလို၍ ေျပာဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ငါတို႔ ဆန္တစ္ အိတ္ ထမ္းလွ်င္ နင္တို႔လည္း ဆန္တစ္အိပ္ထမ္း ရန္ေျပာဆိုတက္ၾကသည္။ ထို႔အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း သူတို႔ႏွင့ ္ တန္းတူေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး၌ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဴေရး၊ ပါလီမန္ထဲ့မွာပါ၀င္ခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္တို႔ကို ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္ကို အျငင္းပြါးတက္ၾကရသည္။ ေက်းလတ္ေဒသေန ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အိမ္တြင္းကိစၥလုပ္ေနရ၍ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အဘယ္ကို ဆိုေၾကာင္းပင္ မသိၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၌ပါ၀င္လာေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္လည္း တာ၀န္အမ်ားႀကီးရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခံယူၾကေသာ အေတြးေခၚ၊ အယူအဆ၊ ယဥ္းေက်းမႈ၊ ဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးထဲ၌ ပါ၀င္လာေစရန္ လက္တြဲေခၚေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ပြင့္ျဖဴ

==============================================

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္သင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္- ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ကိုယ္တို႔ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္မႈရေအာင္လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ လူမ်ိဳးေရး၊ ေယာက်္ား မိန္းမဆိုၿပီး ခဲြျခားဖို႔မလိုဘူး။ အဓိက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္အျပန္အလွန္ေလးစားယုံၾကည္မႈမ်ား၊ ေဖးမကူညီမႈ ရိွဖို႔ပဲလိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားခ်စ္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ႀကိဳးစားမႈရရိွ င္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႔ရပါတယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ မိန္းကေလးဆိုတာ ေယာက်္ားလည္းေတြနဲ႔အားခ်င္းၿပိဳင္ရင္သာအားနည္းခ်က္ရွိခ်င္ရွိမယ္ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာလည္း အားသာခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာ – စည္းရံုးေရးဘက္မွာဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ပိုၿပီးထိေရာက္မႈရွိတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ – ပင္ကိုယ္စိတ္ဓာတ္ႏုညံၿပီး သူတစ္ဘက္သားကို စိတ္ရွည္စြာ ေျပာတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဟိုတုန္းကေအာင္ျမင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးေတြရခဲ့တဲ့သူေတြမွာလည္း သူတို႔ရဲ့ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ရခဲ့တာျဖစ္တယ္။ စိတ္ဓာတ္ ျမင့္မားတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြဆိုရင္ အားေပးၿပီး တဲြေခၚေနတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါလီမန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၃၀% ေပးထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အရည္အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္ရာ မေရာက္ဘူးလို႔ထင္တယ္။ အရည္အခ်င္းရွိ့သူကုိသာ ေနရာေပးတာ ေကာင္းတယ္ လို႔ယူဆပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း သူတို႔အား ေနရာတိုင္းတြင္ ပါ၀င္ၿပီးပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ားကိုလည္းသိထားသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မ်ားစြာေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ အစားအေသာက္နဲ႔ ေရမ်ားကို ဘယ္လိုမ်ိဳး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေအာင္စနစ္တက်သံုးတတ္ေစလုိသည္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေတြကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လက္တြဲေခၚေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္သြားပါက ပိုၿပီးေအာင္ျမင္မႈမ်ားရႏိုင္မည္ဟုထင္ပါတယ္။

လင္းလင္း

==============================================

ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္မ်ဳိး႐ွိပါသည္။ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးကိ္ု gender အရခြဲျခားထားတာကို သိရသည္။ ထုိသုိ႕ ခြဲျခားျခင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးသည္ gender အရ သား၊ သမီး ေမြးဖြားရသည္။ ထို႕သို႕ေမြးဖြားေနရေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းကုိ ယာက်ၤားမ်ားေလာက္ မသိျဖစ္ေနရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနတာကို မိန္းမေတြက ကိုယ့္ကိုအားနည္းေနၾကဟု ထင္သည္။ ကမၻာ့ေရစီးေၾကာင္းတြင္ မိန္းမမ်ား အခြင့္အေရးေတာင္းလာသည္မွာ မွန္ပါသည္။ ထိုသို႕ေတာင္းဆိုရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ၁၀၀% မွာ ၇၀% က ခဲြျခားၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြတခ်ဳိ႕ ကိုယ့္ကုိကုိ မိန္းမေတြႏွင့္စာရင္ ငါတို႕ျမတ္တယ္ဟု ထင္ေနၾကသူေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းမွာသာ မခြဲျခား႐ွိေနၾကတာပါ။ ျပည္ထဲမွာဆို အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးခြဲျခားတာကို အမ်ားႀကိီးေတြ႕ရပါတယ္။ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အိမ္မွမထြက္ရသည့္ အဆင့္႐ိွသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားက မိန္းမမ်ားကု ိအႏိုင္က်င့္ႏိွပ္စက္ သတ္ျဖတ္ဒဏ္ကိုလည္းခံေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ရမည္။ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏုငိ ္ငံေရးတြင္ (၁၈) ရာစုကပင္ပါဝင္လာၾကသည္။ နီေပါႏိုင္ငံက အမ်ဳိးသမီးမား ပထမဆံုးႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္းအမ်ားႀကီး႐ွိပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာေအာင္ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူျဖစ္ေအာင္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အယူစြဲ မထားဘဲ ေဖးမကူညီရမည္ ျဖစ္သည္။ ေယာက်ၤားသားေတြက ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရပါတည္။ အမ်ဳိးသားေတြက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးသို႕ တြဲေခၚၿပီး ခြဲျခားစိတ္မ႐ွိဘဲ ဆက္ဆံေျပာဆိုေနထိုင္လို႕႐ွိရင္ ကမၻာႀကီးဟာ အနာဂတ္တြင္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းလာလိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

ဆုမြန္

==============================================

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္ခါတြင္မဆို မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိကိုယ့္ကို အားငယ္ေသာသူမ်ားဟုထင္ မွတ္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိက အေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကပိုမို ၍ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိပါသည္။ ၎ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားကသတိမ ထားမိပဲ (ဥပမာ – ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရခိုင္ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ပို၍ အေရးပါ ပါသည္။) ၎သည္ပင္လွ်င္ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ျခင္းမသိ ပါဝင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ဘုရင္ေခတ္မ်ားတြင္ ဘုရင္မိဖုရားမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံေရး၌ ပါဝင္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ (ဥပမာ – ျမန္မာႏိုင္ငံပ်က္စီး ျခင္းသည္ လည္း မိဖုရားႀကီးစုဖုရားလတ္သည္ တိုင္းျပည္ေရးရာ၌ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖတ္မႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ဟုေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။) ၎တို႔ကို ၾကည္မိလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေရွ႕ယခင္ကပင္ တုိင္းျပည္ေရးရာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကြာမႈမရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုလည္း အားငယ္စိတ္မရွိဘဲ ႀကိဳး စားၾကပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးအေနျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုပါလွ်င္ ဥေရာပတိုက္မ်ား၌အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ထင္ရွားခဲ့ပါသည္။ (ဥပမာ – ေရွ႕ယခင္အခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မဲေပးခြင့္မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးုစိတ္ျဖင့္ လႈပ္ရွား ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မဲေပးပိုင္ခြင္ရွိခဲ့သည္။ ထိုနည္းအတူအ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိမိ၏မိဘအေမြမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရရိွခဲ့ဘဲ လင္ေယာက်ၤားရရိွမွသာ လင္ေယာက်ၤားမ်ားကသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင္မ်ားရိခွ ဲ့သည္။ ထိုနည္းအတူ မိမိ၏ လုပ္အားျဖင့္ ရရွိေသာလုပ္အားခကိုပင္လွ်င္ မိမိ သံုးပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ လင္ေယာကၤ်ားအားေပးအပ္ရျခင္း ထို႔နည္းအတူ လုပ္အားခပင္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေယာက်ၤားမ်ားထက္ နည္းပါးျခင္းမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အရံႈးမခံလိုေသာ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ျဖင့္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါသည္။) ၎တို႔သည္ပင္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အားငယ္စိတ္မရွိဘဲ ႀကိဳးစားလွ်င္ မည္သည့္အရာကိုပင္မဆို ထိုးထြင္းႏိုင္ေၾကာင္းကို ျပသေသာႏိုင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသာဓကမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သာဓက ဥပမာမ်ားကိုၾကည့္၍ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္
အားငယ္ စိတ္မရွိဘဲ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး၌ အားတတ္သေရ ာပါဝင္ၾကပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအျပင္ ေတာ္လွန္ေရး၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈသည္ ကမာ႔ၻကပင္အသိအမွတ္ျပဳလာခဲ့ရပါသည္။ (ဥပမာ – အီရတ္သပုန္မ်ား၊ အစြန္း ေရာက္မ်ား၏ လႈပ္ရွာမႈကိုၾကည့္မည္ဆိုပါလွ်င့္ ေရွ႕ယင္ခင္က အေသခံဗုံးခြဲရာ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အသးုံ မျပဳခဲ့ၾက။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အေသခံဗံုးခြဲရာ၌အသံုးျပဳ၍ သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ပင္ အသိအမွတ္ျပဳလာၾကပါသည္။ ထိုနည္းအတူ တမိန္းက်ားသပုန္းမ်ားအဖြဲ႔၌ အမ်ဳိးသမီးရဲမယ္မ်ား၊ ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရး အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားပင္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးရမဲ ယ္မ်ားပင္ ရိွလာခဲ့ပါသည္။) ထိုနည္းအတူ အျခားျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရး အသိုင္းအဝိုင္းပင္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးအင္အားစုမ်ား မရွိမျဖစ္ ပါဝင္လာၾကပါသည္။ ၎ဥပမာ သာဓကမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူရင္ေဘာင္တန္း၍ ႏိုင္ငံေရးမ်ားတြင္ သာမက ေတာ္လွန္ေရးတို႔တြင္ပါဝင္ လာၾကျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ေကာင္းျခင္း တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာျခင္းလိုကၽြန္ေနာ္ထင္ျမင္မိပါသည္။ အားလည္းအားေပးပါသည္။ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုလည္း ၎တို႔နည္းတူႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးတို႔တြင္ အားတက္သေရာ ပါဝင္ၿပီးႀကိဳးစားစီခ်င္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီမ်ားသည္ပင္လွ်င္ မိန္းမဆိုေသာ အားငယ္စိတ္ကို မေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္းပင္လွ်င္ အားနည္းေသာအရာတစ္ခုဟု ကြ်န္ေထင္ျမင္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေ နာက္ဆံုးေျပာျပလုိသည့္တစ္ခုက အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္ခါပင္ မဆို အားငယ္စိတ္ကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး ႀကိဳးစားမည္ဆိုပါလွ်င္ မည္သည့္အခက္အခဲပင္မဆို ထိုးထြင္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါလိမမ့္ ယ္လို ကြ်န္ေတာ္ ယုံၾကည္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ရခိုင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား အားငယ္စိတ္လုံးဝမရိွပဲ ႀကိဳးစားကတ္ပါ လို ကၽြန္ေနာ္တကို ္တြန္းခ်င္ပါသည္။

အကိုးအကား။ ။ ခင္မမမ်ဳိး အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ေဆာင္းပါးမ်ား။

ေဇယ်ာ

==============================================

ႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံ၏  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားတခု အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ အေရး ၀ုိင္း၀န္း ႀကဳိးပမ္းၾကရာတြင္ အမ်ဳိးသားထု တခုတည္း ကြက္ၿပီး ႀကဳိးပမ္းရုံႏွင့္မွ် ထုိႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား ေျပာင္းလဲသြားမည္ မဟုတ္ေပ။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း ပါ၀င္ကာ တုိင္ပင္ေဖာ္ တုိင္ပင္ဖက္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ႏုိင္မည္ဆုိပါက တက္ညီလက္ညီ ၿမဳိင္ဆုိင္စြာ ႀကဳိးပမ္းသြားၾကလွ်င္ မိမိတုိ႔ လိုလားေသာ ဒီမုိကေရစီေအာင္ပြဲျဖစ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားတခုလုံး ၿပဳိလဲ ပ်က္စီးသြားမည္မွာ ဧကန္ မုခ် အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တက္ညီလက္ညီ ဒီမုိကေရစီ ပန္းတိုင္ အေရာက္ေလွ်ာက္လွမ္းခ်ိန္တြင္ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားစြာ ရွိႏုိင္ေပသည္။ ယင္းမ်ားထဲမွ တခုကုိ ေထာက္ျပရမည္ဆုိလွ်င္ ျပည္ပေရာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀န္းမ်ားအၾကားတြင္ အခြင့္အေရးေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည္ လြန္စြာ ေဖာင္းပြေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိေဖာင္းပြမႈမ်ားထဲမွပင္ တခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ထိန္းမရေလာက္ေအာင္ပင္  တဖက္စြန္းေရာက္ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိခ်က္ တခုမွာကား အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရး ေလာကထဲတြင္ ဦးေဆာင္လာျခင္းမဟုတ္။ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိေနမႈသည္ တုိးတက္ေသာ ေခာတ္တေခတ္ကုိ အေရာက္လွမ္းေနၾကသည့္ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားအတြက္ေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာကပါ လက္ခံၾကသည့္ ေတာင္းဆုိမႈတခုျဖစ္ေခ်သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေခာတ္တေခာတ္၏ ေရစီးေၾကာင္းကုိ တားဆီးႏုိင္၍ မရ။ ေရလာေျမာင္းေပး လုပ္ေပးရ၏။ ဟု ဆုိရုိးစကား မွန္ေနေသာ္လည္း အရုိးစြဲေအာင္ မ်ဳိးရုိးအလုိက္ က်င့္သုံးလာၾကသည့္ အထုံ၀ါသနာ ဗီဇတုိ႔အား ေဖ်ာက္ဖ်က္ေပးႏုိင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းသူမ်ား အေနျဖင့္ အ၀င္၊ အထြက္ကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားသင့္ေပသည္။
ဆုိလုိသည္မွာ- ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ယာဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ ထြန္းကားသည့္အျပင္ ရုိးရာ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားအရလည္း သားကုိ သခင္ လင္ကုိ ဘုရားကဲ့သုိ႔ ကုိးကြယ္ပါမွ၊ ည အိပ္ရာ၀င္ ဘုရားရွိခုိးအၿပီး မိမိ မအိပ္စက္ခင္ လင္ေယာက်ၤားအား ရွိခုိးၿပီး အိပ္စက္ပါမွ ေနာင္ဘ၀ ေယာက်ၤားျမတ္ ေယာက်ၤားေကာင္း အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္သည္။ ဆုိသည့္ အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ား အေသြးအသား ႏွလုံးအိမ္ထဲ စိမ့္၀င္စြာ နက္ရွဳိင္းေအာင္ စူးနစ္ေနသည့္ ဤ အေတြးအေခၚမ်ဳိးကုိ ျပည္ပေရာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားသည္ အမ်ဳိးသမီးထက္ ျမတ္၏ ဟူေသာ အေတြးအေခၚမ်ဳိးကုိ ေဖ်ာက္ကုိ ေဖ်ာက္ရမည္ဟူ၍ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သုိ႔ အေတြးမ်ား၊ အယူအဆမ်ားအား လက္ခံထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မိမိတို႔ ျမင္သကဲ့သုိ႔ ျမင္ႏုိင္ေအာင္ အတင္း ဖိအားေပးသည့္ ပုံစံမ်ဳိးႏွင့္ စည္းရုံးျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိေပ။

သာဓက တခု ျပရလွ်င္- ယခင္က ဓာတ္ေျမၾသဇာ အရုိးစြဲေအာင္ သုံးစြဲခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား သဘာ၀ ေျမၾသဇာ အသုံးျပဳတတ္လာေအာင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာသာ ဘုရားဟူ၍ ကုိးကြယ္ထားၾကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား သဘာ၀ ေျမၾသဇာအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပရာတြင္ လြန္စြာ အခက္အခဲရွိခဲ့ေၾကာင္း သဘာ၀ေျမၾသဇာ ကုမၸဏီတခုမွ ကုိယ္စားလွယ္တဦးက ေျပာဖူးသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ မိမိေနထုိင္ရာ ၀န္းက်င္မွ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဟုိ အေ၀း နယ္ေျမမ်ားသုိ႔တုိင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အေသြးအသားထဲမွ ဓာတ္ေျမၾသဇာမွ တပါး ကုိးကြယ္ရာ မရွိၿပီဟူေသာ အေတြးကုိ ႏုတ္ယူမွန္း မသိ ဆြဲႏုတ္မွန္းမသိ ထုတ္ပယ္ ေပးႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ သဘာ၀ေျမၾသဇာ၏ တန္ဖုိးအား ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ကာ မိမိတို႔ ကုိယ္တုိင္ ၀ယ္ယူ သုံးစြဲတတ္သြားၾကေၾကာင္း ယင္း ကုိယ္စားလွယ္က ေျပာျပဖူးသည္။

အထက္၌ ေဖာ္ျပေပးခဲ့သည့္ အရုိးရွင္းဆုံး သာဓကနည္းတူပင္ ဤ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း မိမိတို႔ ကုိယ္္၌က အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာက္ေပါက္ထားသင့္သည္။ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးဆုိသည္မွာ မည္သည္မ်ားကုိ ေခၚဆုိသည္။ မည္သည့္အရာမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိသင့္သည္။ စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းကာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ နားလည္ သေဘာက္ေပါက္ၿပီး သူတို႔အား တစုံတေယာက္ တုိက္တြန္းမႈ မပါဘဲ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးအား မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးဆုိသည္ လုိအပ္ပါလား ဆုိသည့္ အေတြးမ်ဳိးစိမ့္၀င္ကာ ေတာင္းဆုိတတ္လာေအာင္ ျပည္ပေရာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေဆာင္ယူသြားေစခ်င္ပါသည္။

ယင္းမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မွ ေခာတ္မီွဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီေခာတ္ တေခာတ္သုိ႔ ခ်ီတက္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ၀ုိင္း၀န္း ႀကဳိးပမ္းၾကရာတြင္ နားလည္မႈမ်ားရွိႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက အမ်ဳိးသားေရးဆုိသည္မွာ အမ်ဳိးသမီးေရးႏွင့္ မဆုိင္ဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သြားၿပီး စစ္အာဏာရွင္မ်ားကလည္း သင္းတုိ႔ကြဲလည္း ငါ၀ေလပဲ ဟူသည့္ စနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားေပလိမ့္မည္။

ေအာင္စုိး

==============================================

ေလာကတြင္ ဖိုမႏွစ္မ်ိဳးတည္းသာရွိသည့္အနက္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဖိႏွိပ္ခ်ယ္လွယ္ထားလို႔ ဘာအက်ိဳးမွ ရရွိလာခဲ့တာမရွိပါဘူး…။ လက္တြဲျပဳတ္က်န္ခဲ့တာဘဲ အက်ိဳးယုတ္ သြားတာဘဲရွိပါတယ္…။ တကယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔အမ်ိဳးသမီးေတြ အေတြးေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ပညာေရးပိုင္ဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးပိုင္ဆိုင္ရာေတြမွာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈေတြေဆာင္ရြက္ေပးျပီး က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ အနာဂတ္ ကမၻာတြက္ လက္တြဲေခၚေဆာင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္..။ ယခုဆိုရင္ ရခုိင့္ႏိုင္ငံေရး၊ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တစ္တပ္တစ္အားပါ၀င္လာမႈဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ အားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္..။ ေတာ္လွန္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဟာ ပိုျပီးထိေရာက္မႈေတြရွိလာျပီး။ ထြင္းေဖာက္မႈေတြက ိုပိုျပီးလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါတယ္…..။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို လက္တြဲေခၚေဆာင္ျပီး ဒီထက္တိုးတက္ျမင့္မားလာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတူလက္တြဲျပီး လုပ္ေဆာင္လားဖို႔လိုတယ္လိုေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဴပ္အပ္ပါတယ္..။

မင္းခန္႔

==============================================

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးမွာပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကမယ္ဆိုရင္ အဓိကတစ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲလူမႈအသိုင္းအဝန္း ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့တစ္ခ်က္က ဖခင္ေတြက သမီးေတြထက္သားေတြကိုပိုၿပီးလိုခ်င္ ၾကတယ္ သားေယာက္်ားမေမြးသေရြ႕ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခိုင္းတယ္ ကေလးမရတတ္လို႔စြန္ပစ္ၾကတယ္၊ ဇနီးႏွစ္ေယာက္ တၿပိဳင္နက္တည္းထားတာတို႔ ဒါေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြရက ကိုယ္ခ်င္းစာမႈနည္းပါးၾကတာပဲ ေနာက္ၿပီး ေခတ္အဆက္ ဆက္ ကတည္းက အမ်ဳိးသားမ်ားကအမ်ဳိးသမီးမ်ားေတြထက္ ျမတ္တယ္ဆို႔တဲ့အယူဝါဒတစ္ခုက သံမိႈရိုက္သလိုစြဲ ေနၾက ေတာ့ အမ်ဳိးမီးေတြကိုတန္းတူအခြင့္အေရး ေပးရမယ္ဆိုတ့ဲအခါမျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ လက္မခံႏိူင္ဘူးဆိုၿပီး စဥ္းစားလာၾကတယ္ ေတြးေခၚ ၾကည့္ၾကတယ္။ သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္ခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသားေတြကိုယ္တိုင္က ̏ တန္းတူအခြင့္အေရး˝ ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္ သည္ကတစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားမီးမ်ားကိုယ္တိုင္က တန္းတူအခြင့္အေရးဆို႔တဲ့ ေဝါဟာရကို လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ေကာက္ ယူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစည္းအေဝးမ်ား၌ အျငင္းအခံုျဖစ္စရာ ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္သည္က က်ား/မ တန္းတူအခြင့္အေရးဆိုသည္ ႏိူင္ငံတစ္ႏိူင္ငံ၊ အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုအတြင္း အဆံုးျဖတ္ေပးရမည့္ ေနရာမ်ား၌တန္တူးပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ရေရး (ဥပမာ – အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး တို႔တြင္ပါ ဝင္ႏိုင္ခြင့္ရရွိေရး) တုိ႔ျဖစ္တယ္၊ အဲဒါကိုတစ္ခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြ  ေယာက္်ား ဘီယာေသာက္ရင္ ငါတို႔လည္းေသာက္လ႔ို ရ တယ္ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိတယ္ဆို႔ၿပီး လြဲမွားၿပီးအဓိပၸါယ္ေကာက္ယူၾကေတာ့ ကိုယ့္ပါတ္ဝန္း က်င္အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တာေပါ႔ အရင္းတုန္းကဆိုရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးထဲမွာပါဝင္ႏိုင္ဖိုဆိုရင္ ခင္ပြန္းသည္ကၾကည္ျဖဴမွ ဖခင္လုပ္သူကခြင႔္ျပဳမွ အဲဒီလိုမ်ဳိးေတြရွိခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ခုရွိေသးတာက ̏ မယားေၾကာက္ ရင္ခ်မ္းသာတယ္˝ ဆို႔တဲ႔စကားအတိုင္း ပိုက္ဆံနည္းနည္ခ်မ္းသာတဲ့ အိမ္ေထာက္ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြက ပါဝါကိုတည္ ေဆာက္ၾကတယ္၊ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳလုပ္တတ္ၾကတယ္ တကယ္ေတာ့ေလာကႀကိးမွာ လူသားေတြဟာ က်ား/မ ႏွစ္မ်ဳိးပဲရွိတာပါ။ ဒါေၾကာင့္အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ ဘယ္သူကမွဘယ္သူ႔ကို ေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး နားလည္မႈႏွင့္ ပဲတည္ေဆာက္ၾကရ မွာ ျဖစ္တယ္။

ဟို အရင္က – ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြပါဝင္မႈ ကိုအမ်ားကလက္မခံၾကေပမယ့္ ကမာၻႀကီး၏ေခတ္ ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲ လာသည္ႏွင့္ အမွ် ႏိုင္ငံတကာမွာအမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏အဆံုးအျဖတ္အေပး ရမည့္ ေနရာ ေတြ မွာ ေရာက္ေနၾကတာ အမ်ားႀကီးပါပဲ လက္ရွိဖယ္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ကိုတိုးတက္ေအာင္လုပ္ဆာင္ေနပါ တယ္ဆိုတဲ့ဲ့အိမ္နီးခ်င္းအိႏိၱယႏိူင္ငံတစ္ႏိူင္ငံမွာ သမၼတျဖစ္ေနတာ အမ်ဳိးသမီးပဲ သူ႔နာမည္ကေတာ့ မစၥစ္ပရာတီဘာပေတး  လ႔ိုေခၚတယ္၊ေနာက္ၿပီးကမာၻမွာစက္မႈအဖြံ႕အၿဖိဳးဆံုးႏိုင္ငံ ၈ ႏိုင္ငံထဲမွာ ပါတဲ့ဂ်ာမန္ႏိူင္ငံရဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာလည္း အိန္ဂ်လာ မာကယ္ဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသမီးပါပဲ။ အာဂ်င္တီးနားသမၼတ ခရစၥတီးနားကာခ်္နာ ၊မၾကာေသးမီကကြယ္လြန္သြားတဲ ့ဖိလစ္ပိုင္   သမၼတ ဂလိုရီယာမာကယ္ပါကယ္ အာရိုယို တို႔လိုထူးျခားေျပာင္ေျမာက္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြအမ်ားႀကီးရိွခဲ့ၾကတယ္။ အင္ဒို နီးရွား၊သီရိ လကၤာ၊ႏိုင္ကာရာဂြါတို႔လိုႏိုင္ငံေတြမွာလည္းအမ်ိဳးသမီး သမၼတေတြရွိခဲ့ဖူးၾကတာပဲ။ ကမာၻေပၚ့မွာပထမဦးဆံုး ညသမၼတျဖစ္ခဲ့တာကေတာ့ အိုက္စလန္ႏိုင္ငံက မစၥစ္ပင္ဘိုဂါဒိုမီတာ ဆိုပါသူပဲ ႏိုင္ငံတကာမွာရွိၾကတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ သမၼတျဖစ္ခဲ့ရံုမက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူေတြ လည္းအမ်ားႀကီးရွိခဲ့ဖူးၾကပါတယ္။ ဥပမာ – ကမာၻေပၚမွာပထမဦးဆံုး အမ်ဳိး သမီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ သိရိလကၤာႏိုင္ငံသူ မစၥစ္သိရိမာဆို ဘႏၵရာႏိုက္ေတး၊ ၿဗိန္တိန္က မာဂရက္သက္ခ်ာ၊ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူ မစၥစ္အႏၵီရာဂႏၶီ  ၎တိုဟာကမာၻ႔သမိုင္းမွာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီး ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ထို႔အတူအစၥေရးလ္း – ပါလက္စတိုင္း စစ္ျဖစ္ပြားတုန္းက အစၥေရးလ္းႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာလည္း အမ်ဳိး သမီး သာျဖစ္တယ္၊ တူရကီ၊ကေနဒါႏွင့္ပိုလန္ ႏိုင္ငံေတြ မွာလည္းအမ်ဳိးသမီးဝန္ခ်ဳပ္ေတြရွိခဲ့ၾကတာပ။ဲ လက္ရွိမွာ လည္းအမ်ဳိးသ မီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ နယူးဇီလန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥစ္ဟယ္လင္ကလာစ္၊ ယူကရိန္းက မစၥစ္ယူလီယာတိုင္မွိရွင္ကို၊ ဂ်ာမနီက အိန္ဂ်လာမကယ္တို႔ဟာ ထင္ရွားတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြသာျဖစ္တယ္။

အမ်ဳိးသမီးေတြက ႏိုင္ငံေရးမွာတန္းတူ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ ေတာင္းတယ္ဆိုရင္ အလကားေနရင္း ကမာၻ႕ေရ စီးေၾကာင္းကို လိုက္ၿပီး ငါတို႔လညး္ လိုက္ၿပီးေတာင္းရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာလြဲမွားတာပဲ အခြင့္အေရးကို အလကားေနရင္းေတာ့ ရလာမွာ မဟုတ္ဘူး တိုက္ယူမွာရမယ္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ၾကရမယ္ ကမာၻေပၚရွိအမ်ဳိးသမီးအခြင္အေရးေတြရရွိေနပါတယ္ဆို႔တဲ့ ႏိုင္ငံ ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းေတြရွိခဲ့ၾကတယ္ မၾကားေသးမီ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ နီေပါႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ဳိး သမီးေတြက ေယာက္်ားေတြႏွင့္အတူ စစ္ဘက္ေရးရာမွာေတာင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ ပါတီရ့ဲ တပ္စိတ္တစ္စိတ္ ၁၁ ေယာက္မွာအမ်ဳိးသမီး ၂ ေယာက္ဦးပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္၊ နီေပါႏိုင္ငံမွာယခင္က အမ်ဳိးသမီးေတြ ဟာ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိခဲ့ၾကဘူး ဒါေၾကာင့္အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင္ ့မရွိခဲ့ၾကဘူး ဒါေၾကာင့္အမ်ဳိး သမီး မ်ား ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္စတင္ခဲ့တာ အခုဆိုရင္နီေပါႏိုင္ငံမွာ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အမတ္ေနရာ ၂၂၀ ရရွိရာ မွာ အမ်ဳိးသမီး၂၂ ဦးပါဝင္မႈရွိေနတယ္၊ ေနာက္ၿပီးအေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ယခင္ကအမ်ဳိးသမီးေတြဟာ မဲေပးပိုင္ ခြင့္ မရွိၾကဘူး၊ မိဘအေမြအႏွစ္ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိလည္း အိမ္ေထာင္က်ရင္လင္ေယာက်္ား ျဖစ္သူေတြကိုပဲ လြဲေျပာင္းေပး ၾက ရတယ္၊ အိမ္ယာ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိၾကဘူး၊ ဒီလိုႏွင့္အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ တိုက္ပြဲဝင္လာၾကတာ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ဖြဲ႔စည္း ပံုဥပေဒက တခ်ဳိ႕ ကိစၥေတြကိုေတာင္ ျပဳျပင္လာရတဲ့အဆင့္ေရာက္သြားတယ္၊ အခုဆိုရင္အေမရိကန ္ျပည္ေထာင္ စုမွာ ရွိေနၾကတဲ့ အမ်ဳိးသမီး ေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြႏွင္ ့တန္းတူအလုပ္လုပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေနပါၿပီ။ တကယ့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေရး ႀကီးတဲ့အပိုင္းျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခား ေရးဌာနမွာေတာင္ ဝန္ႀကီးျဖစ္တာအမ်ဳိးသမီးခ်ည္းပဲ ႏွစ္ေယက္ရွိသြားၿပီ  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မွာ လည္း ႏိူင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟာ အမ်ဳိးသမီးပါပဲ။

ႏိုင္ငံေရးစကားလံုးေတြေဖာင္းပြတိုင္း၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းေတြမွာေပၚလာတဲ့အတိုင္းပဲသာ ဆက္လုပ္ရုံႏွင့္ေတာ့ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး ဒါေၾကာင့္ဗမာျပည္ထဲမွာရွိေနၾကတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုယ္တိုင္က ငါတို႔ဟာေယာက်္ားေတြႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးရထိုက္တယ္ ရသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အျမင္မ်ဳိးေတြရွိလာၾကေအာင္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္လာၾကရန္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ထဲမွာရွိေနၾကတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြက ဦးေဆာင္ၿပီးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကပါလ႔ုို တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

ေဇာ္ေဇာ္

ကိုးကားစာအုပ္မ်ား

  • ခင္မမမ်ဳိး၏အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈေဆာင္းပါးမ်ား
  • ေအာင္ေကာင္းစံု အေထြေထြဗဟုသုတစာအုပ္

==============================================

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမည္သို႔ပတ္သက္သနည္း ဟုေျပာေသာ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အမ်ိဳးသမီးသည္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရသည္ဟုဆိုရေပမည္။ လူ႔သဘာ၀တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ေနႏိုင္ေသာ အရာမဟုတ္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ေနထိုင္၊ လႈပ္ရွားသြားလာေနၾကသည္။ လူမွန္လွ်င္လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ရမည္လူျဖစ္က်ိဳးေကာင္းဖို႔အတြက္ လူ႔သားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္ ေျပာရေပမည္။   လူဆိုရာ၀ယ္ အမ်ိဳးသားတစ္မ်ိဳးတည္းကိုဆိုလိုသည္မဟုတ္အမ်ိဳးသမီးလည္းပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ၎ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမန္ဆန္ႏိုင္မည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ စနစ္အဆက္ဆက္ကပင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးထဲတြင္ အသြင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေၾကာင္းကို မဆိုလိုပဲ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပါ၀င္ပါသက္မႈကိုဆိုရေပမည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္မွစ၍ ၿဗိတိသွ်တို႔ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္သည္အတိ သူ႔ကၽြန္မခံလိုသည့္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ ေရွ႕တန္းမွ ရဲရဲေတာက္ ဆင္ႏႊဲ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္တန္းမွေနကာ ရိကၡပို႔၊ စာပို႔စာယူ၊ လံုၿခံဳေရး စသည့္တို႔တြင္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရလက္ေအာက္က်ေရာက္ေသာအခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးထဲမပါ၀င္လာေစရန္ ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ လြပ္လတ္ေရးရသည္အထိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းက တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္ပတ္သက္မႈသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အဆမတန္ေလွ်ာ့နည္းေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ န၀တ အစိုရ နအဖ အစိုးရ သည္လည္း ကိုလိုနီစနစ္ကို က်င့္သံုးက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးထဲမပါ၀င္ႏိုင္ရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေပသည္။ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အိမ္မႈကိစၥလုပ္ရင္ႏွင့္ပင္ အခ်ိန္ကုန္ကာ အသိပညာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိဘဲ အမ်ိဳးသမီး တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးထဲ ပါ၀င္ရေကာင္းမွန္းမသိ၊  ႏိုင္ငံေရးဆိုေသာ စကားလံုးသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ဟု ကိုင္စြဲလာခဲ့ၾကသည္။
ႏိုင္ငံတကာတြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ႏိုင္ငံေတာ္ဖြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးထဲတြင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ၊ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနၾကရွိတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနေပသည္။  ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးထဲမပါမေနရ ပံုစံမ်ိဳးႏွင့္ဖန္တီးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳး သမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးထဲပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရမွ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွေသာ္လည္းေကာင္း ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးကူညီေပးၾကရေပလိမ့္မည္။

ေဆြဇံ

==============================================

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s